Sở Y tế kịp thời triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
Lượt xem: 112
Căn cứ vào Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10/11/2022; Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Kế hoạch số 1571/KH-UBND ngày 20/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện đảm bảo, kịp thời Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

 

Theo đó, Sở Y tế đề ra mục đích: Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc trong việc triển khai thi hành Luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả; Xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật; Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc trong việc thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Triển khai sâu rộng nội dung Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành.

Yêu cầu: Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Sở Y tế; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Luật; Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được phân công; phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Luật; Xác định lộ trình cụ thể để đảm bảo từ 01/7/2023, Luật và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật được thực hiện thống nhất trong toàn ngành; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 gồm 6 chương, 91 điều. Trong đó, Chương I: Những quy định chung; Chương II: Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Chương III: Thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vịChương IV: Thực hiện dân chủ ở tổ chức có sử dụng lao động; Chương V: Tổ chức thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; Chương VI: Điều khoản thi hành.

1. Bố cục của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 gồm 06 chương, 91 điều với những nội dung sau:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Mục 1: Công khai thông tin ở xã, phường, thị trấn

Mục 2: Nhân dân bàn và quyết định

Mục 3: Nhân dân tham gia ý kiến

Mục 4: Nhân dân kiểm tra, giám sát

Chương III: Thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị

Mục 1: Công khai thông tin ở cơ quan, đơn vị

Mục 2: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bàn và quyết định tham gia ý kiến

Mục 3: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia ý kiến

Mục 4: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động kiểm tra, giám sát

Chương IV: Thực hiện dân chủ ở tổ chức có sử dụng lao động

Mục 1: Thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước

Mục 2: Thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp, tổ chức khác có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động thuộc khu vực ngoài nhà nước

Chương V: Tổ chức thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở

Chương VI: Điều khoản thi hành

2. 06 nội dung người lao động được tham gia ý kiến trong doanh nghiệp nhà nước

Tại Điều 71, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 quy định về nội dung tham gia ý kiến của người lao động tại doanh nghiệp nhà nước như sau:

(1) Việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế và các quy định nội bộ khác của doanh nghiệp có liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động;

(2) Việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động;

(3) Việc tổ chức thực hiện giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;

(4) Dự thảo quy trình, thủ tục nội bộ về giải quyết tranh chấp lao động, xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và các nội dung khác liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động mà doanh nghiệp thấy cần tham khảo ý kiến;

(5) Dự thảo quy chế thực hiện dân chủ của doanh nghiệp;

(6) Các nội dung khác liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động theo quy định của pháp luật và quy chế thực hiện dân chủ của doanh nghiệp.

Lưu ý: Những nội dung người lao động tham gia ý kiến theo đề nghị của tổ chức đại diện người lao động bao gồm: Nội dung, hình thức thỏa ước lao động tập thể; Nội dung, hình thức đối thoại tại doanh nghiệp nhà nước.

3. 05 hình thức tham gia ý kiến của người lao động trong doanh nghiệp nhà nước

Tại Điều, 72 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 quy định về hình thức tham gia ý kiến của người lao động tại doanh nghiệp nhà nước như sau:

Căn cứ đặc điểm, tính chất hoạt động và nội dung tham gia ý kiến, người lao động tại doanh nghiệp nhà nước có thể tham gia ý kiến thông qua một hoặc một số hình thức sau đây:

(1) Tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua người trực tiếp phụ trách của đơn vị, bộ phận của doanh nghiệp;

(2) Thông qua tổ chức đại diện người lao động, nhóm đại diện đối thoại của người lao động;

(3) Thông qua hội nghị đối thoại tại doanh nghiệp;

(4) Tham gia ý kiến qua hòm thư góp ý, đường dây nóng, hệ thống thông tin nội bộ hoặc cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của doanh nghiệp;

(5) Các hình thức khác không trái với quy định của pháp luật và được quy định trong quy chế thực hiện dân chủ của doanh nghiệp.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.

 

Đức Giang

 

 

Thông tin mới nhất
  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 462
  • Trong tuần: 9 643
  • Tháng hiện tại: 39 058
  • Tổng lượt truy cập: 780616
Đăng nhập