Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm
Lượt xem: 101

Tỉnh ủy mới ban hành Kế hoạch số 194-KH/TU, ngày 4/1/2023 về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm

Theo đó, nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, tổ chức và xã hội về vị trí, vai trò của công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm đối với sức khỏe Nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời nắm vững các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư. Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư và các chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật về an ninh, an toàn thực phẩm; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục về an ninh, an toàn thực phẩm; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về an ninh, an toàn thực phẩm; Xây dựng, phát triển các nguồn và các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 17-CT/TW và Kế hoạch của Tỉnh ủy; đồng thời cụ thể hoá xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương, đơn vị. 

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW và Kế hoạch của Tỉnh ủy.

Mai Hoa

 

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 389
  • Trong tuần: 8 244
  • Tháng hiện tại: 36 500
  • Tổng lượt truy cập: 486010
Đăng nhập