Lượt xem: 29

Đảng bộ Sở Y tế tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành

Ngày 08/8/2022, Đảng bộ Sở Y tế tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (đợt II/2022).

Đồng chí Nông Tuấn Phong - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Y tế triển khai một số nôi dung tại Hội nghị.

 

Hội nghị đã triển khai Quy định số 57-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Ban Bí thư Trung ương đảng về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị; Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của BChính trị về Bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về Định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm2030, tầm nhìn đến năm 2045; Thông báo Kết luận số 12-TB/TW ngày 06/04/2022 của BChính trị về Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/04/2022 của BChính trị về Chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2030; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của BChính trị về Luân chuyển cán bộ; Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của BChính trị về Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ chính trị về Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở...

Đề án 08-NQ/TU ngày 18/01/2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng về Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền các cấp tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 – 2025; Đề án số 10-ĐA/TU ngày 22/02/2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng về việc Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022 - 2026; Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 07/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về Xây dựng chính trị quyền điện tử hướng tới chính quyền số, chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 01/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025; Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 08/4/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Kết luận số 21- KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của BChính trị; Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cao Bằng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với phong trào thi đua “Dân vận khéo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng…

Sau hội nghị, các Đảng bộ bộ phận, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Y tế sẽ tiếp tục tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh. Trên cơ sở đó, các cấp y, Đảng triển khai thực hiện nghiêm túc, bám sát chương trình hành động thực tiễn ở đơn vị, sớm đưa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Qua đó, góp phần thiết thực thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Ngọc Anh

Thông tin mới nhất
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 206
  • Trong tuần: 2 662
  • Trong tháng: 5 929
  • Tất cả: 378651
Đăng nhập