Tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc
Lượt xem: 447
Bộ Y tế vừa ban hành kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024.

Tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19.

 

Kế hoạch triển khai với mục đích: Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 80/2023/QH15, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Xác định trách nhiệm của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Nghị quyết số 80/2023/QH15.

Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức quán triệt việc thi hành Nghị quyết số 80/2023/QH15; tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị quyết số 80/2023/QH15 trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế và Trang thông tin điện tử của các Vụ, Cục; Bản tin Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật y tế. Các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị quyết số 80/2023/QH15 bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị, địa phương.

Rà soát và xử lý việc mua sắm với số lượng cao hơn nhu cầu thực tế để dự phòng trường hợp dịch bệnh có diễn biến phức tạp, phát sinh; việc sử dụng số thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm, trang thiết bị đã mua từ ngân sách nhà nước cho khám bệnh, chữa bệnh COVID-19 chuyển sang khám bệnh, chữa bệnh thông thường: Đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 80/2023/QH15 đúng tiến độ tại Nghị quyết của Quốc hội; Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, cơ sở y tế thuộc và trực thuộc Bộ Y tế rà soát, tổng hợp số lượng thuốc, vật tư, hoá chất sinh phẩm, trang thiết bị đã mua sắm cao hơn và phương án xử lý để khẩn trương giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết; Khẩn trương trình Chính phủ phương án sử dụng số thuốc, vật tư, hoá chất sinh phẩm, trang thiết bị đã mua từ ngân sách nhà nước cho khám bệnh, chữa bệnh COVID-19 chuyển sang khám bệnh, chữa bệnh thông thường và đôn đốc thực hiện sau khi được phê duyệt; Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, cơ sở y tế thuộc và trực thuộc Bộ Y tế rà soát, tổng hợp số lượng mua sắm thuốc, vật tư, hoá chất, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống COVID-19 đã thực hiện dưới các hình thức tạm ứng, vay, mượn, huy động và tiếp nhận tài trợ, viện trợ, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền hướng dẫn, giải quyết để bảo đảm đáp ứng yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh COVID-19 và quyền, lợi ích của người bệnh, cơ sở y tế.

Rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản thuộc thẩm quyền hoặc văn bản của cấp có thẩm quyền để thực hiện hiệu quả, đúng thời hạn Nghị quyết này và bãi bỏ các văn bản thuộc thẩm quyền được ban hành theo Nghị quyết số 30/2021/QH15, trừ các nội dung quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị quyết 80/2023/QH15, cụ thể: Rà soát; kiến nghị và thực hiện theo thẩm quyền việc sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, bộ, ngành, địa phương đã ban hành để thực hiện hiệu quả, đúng thời hạn Nghị quyết số 80/2023/QH15 và bãi bỏ các văn bản thuộc thẩm quyền đã được ban hành theo Nghị quyết số 30/2021/QH15, trừ các nội dung quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị quyết số 80/2023/QH15; Tổng hợp đưa vào chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh và đôn đốc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh để đảm bảo hành lang pháp lý triển khai Nghị quyết số 80/2023/QH15 gửi Bộ Tư pháp.

Rà soát, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai các cơ chế, chính sách, nguồn lực, khả năng dự báo, thúc đẩy nghiên cứu y sinh học, phát triển công nghiệp dược, vắc xin, sinh phẩm, trang thiết bị y tế trong nước để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, ứng phó với các biến chủng mới của vi rút SARS-CoV-2, các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới phát sinh nhằm nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế (Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế) chủ trì phối hợp với đơn vị có liên quan rà soát, đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trang thiết bị y tế sản xuất trong nước; Cục Quản lý Dược chủ trì phối hợp với đơn vị có liên quan rà soát, đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách, nguồn lực, khả năng dự báo, thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghiệp dược, vắc xin, sinh phẩm trong nước.

Khẩn trương công bố danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024 đã được cơ sở đăng ký nộp hồ sơ gia hạn và giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc được kéo dài thời hạn thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 6 Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mà chưa được gia hạn kịp thời theo quy định của Luật Dược, được tiếp tục sử dụng từ ngày hết hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024.

Chỉ đạo đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý, tham mưu cho cấp có thẩm quyền, hướng dẫn thực hiện theo thẩm quyền đối với các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 đã thực hiện theo các quy định, chính sách, hình thức văn bản ban hành theo Nghị quyết số 30/2021/QH15 thì khi thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, thanh toán, quyết toán và các hoạt động thi hành pháp luật khác cần được đối chiếu, áp dụng theo các quy định, đặc thù quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15; trường hợp có vướng mắc, khó khăn phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền.

Các cơ sở y tế, cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tiếp tục thực hiện các chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 đã được Quốc hội cho phép thực hiện từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023: Các cơ sở y tế, cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tiếp tục thực hiện việc thanh toán chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của cơ sở y tế, cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 và chế độ, chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch COVID-19 đã thực hiện trước ngày 31/12/2022 mà chưa thanh toán xong theo các quy định tại Điều 2, khoản 1 và khoản 2 Điều 3, khoản 1 và khoản 2 Điều 4, Điều 8 của Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 (sau đây gọi là Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15) và quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện. Kinh phí thực hiện các khoản chi phí, chế độ, chính sách này được chuyển nguồn sang năm 2023 để thanh toán và hạch toán, quyết toán vào niên độ ngân sách năm 2023; Các cơ sở y tế tiếp tục thực hiện việc thanh toán chi phí phòng, chống dịch COVID-19 của cơ sở y tế và chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh COVID-19 theo các quy định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15 ngày 06/8/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép Chính phủ ban hành nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19, Điều 2, khoản 1 và khoản 2 Điều 3, khoản 1 và khoản 2 Điều 4, Điều 8 của Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 và quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện.

 

Đức Giang

 

 

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập